فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير متغيرهاي شکاف قيمت و ريسک در بررسي پيش بيني پذيري بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير متغيرهاي شکاف قيمت و ريسک در بررسي پيش بيني پذيري بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پیش بینی پذیری بازدهی سهام در یک بازار اوراق بهادار می تواند نشانه ی پایین بودن سطح کارایی آن بازار باشد، چراکه در یک بازار کارا تمامی اطلاعات در قیمت منعکس می شود و به صورت یکسان در دسترس معامله گران قرار می گیرد،در حالی که اگر معامله گران بتوانند نرخ بازدهی سهام را پیش بینی کنند، خواهند توانست از موقعیت های آربیتراژی احتمالینهایت استفاده را کنند. اما اکثر صاحب نظران توافق دارند که متغیرهای زیادی وجود دارند که قابلیت پیش بینی روی بازدهیرا ایجاد می کنند و بر این مبنا محققان مدل های رگرسیون خطی را برای بررسی پیش بینی پذیری مورد استفاده قرار میدهند. که در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام یک از این متغیرها بهترین قابلیت را برای پیش بینی نرخ بازدهی سهامدارند هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد مدل رگرسیون ماکزیمم درستنمایی در پیش بینی بازده سهام می باشد که دراین راستا به ارزیابی تجربی ارزش پیش بینی اطلاعات صورت های مالی در پیش بینی بازده سهام نیز پرداخته شده است.همچنین جهت مقایسه مدل های مختلف در پیش بینی، توان تبیین مدل رگرسیون ماکزیمم درستنمایی و مدل رگرسیونساده، با یکدیگر مقایسه شده است . برای این منظور، از متغیرهای شکاف قیمتی و ریسک در قالب پنج مدل استفاده شدهاست . برای آزمون فرضیه ها از سه نوع متغیر، یک متغیر وابسته، دو متغیر مستقل و سه متغیر کنترلی استفاده شده است.متغیر وابسته جهت آزمون فرضیه ها، بازدهی سهام، متغیر های، شکاف قیمت و ریسک متغیرهای وابسته و متغیرهای،بازدهی بازار و بازدهی وقفه دار متغیرهای کنترلی می باشند. جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در صنعت بانکداری می باشد که از ابتدای سال 1390 لغایت 1393 در بورس اوراق بهادار فعالبوده اند و تعداد 10 شرکت به عنوان شرکت های مورد مطالعه انتخاب شده است. از شواهد به دست آمده می توان نتیجهگیری کرد که تقریبا قابلیت پیش بینی مدل رگرسیون ساده از مدل رگرسیون درست نمایی بیشتر است و مدل پنجم قابلیتپیش بینی بیشتری دارد یعنی شکاف قیمت سهام و پراکندگی بازدهی سهام به طور توام، با توجه به آثار متغیر های کنترل(بازده بازار وبازده وقفه دار)، برای بازده، قدرت پیش بینی بیشتری دارد.

لینک کمکی