فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير ويژگي هاي مالکيت خانوادگي بر معاملات با اشخاص وابسته و بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير ويژگي هاي مالکيت خانوادگي بر معاملات با اشخاص وابسته و بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

انجام معاملات با اشخاص وابسته دارای اهمیت خاصی است به گونه ای که در قانون تجارت و استانداردهای حسابداری وحسابرسی مورد توجه قرار گرفته است، این نوع معاملات ممکن است در شرایط خاصی انجام گیرد و نتیجه آن به تغییرسود و بازده شرکت منتهی می شود، اما موضوع مهم انجام این معاملات در شرکت های خانوادگی است که با توجه بهدیدگاه های مالکان این شرکت ها و کنترلی که بر حاکمیت شرکت دارند می تواند در شرایط خاصی به انجام برسد. هدفاین پژوهش با بررسی تاثیر ویژگی های مالکیت خانوادگی بر معاملات با اشخاص وابسته و بازده شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در جهت رسیدن به این هدف، دو فرضیه تدوین گردید و جهت آزمون فرضیه هایاین پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونهای متشکل از 44 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورساوراق بهادار تهران انتخاب گردید و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی برداده هایترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مالکان خانوادگی شرکت های بررسی شده دارای تاثیرمستقیمی بر رابطه معکوس بین معاملات با اشخاص وابسته و بازده شرکت می باشد به گونه ای که این نوع مالکیت تاثیرتاثیر انجام معاملات با اشخاص وابسته که منجر به کاهش سود شرکت می شود را افزایش می دهد، علاوه بر این نتایجپژوهش حاکی از آن است که وجود مدیرعامل خانوادگی تاثیر معنی داری بر معاملات با اشخاص وابسته و بازده شرکتندارد.

لینک کمکی