فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهبود دقت تشخيص مکانيابي چهره با استفاده از فيلتر گابور و افزايش پارامترهاي ورودي شبکه هاي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهبود دقت تشخيص مکانيابي چهره با استفاده از فيلتر گابور و افزايش پارامترهاي ورودي شبکه هاي عصبي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شبکه های عصبی مبتنی بر تشخیص چهره، موفقیت های زیادی در این حوزه بدست آورده اند. برای تمامی سیستم های تشخیص الگو، شناساییدرست یک ویژگی بسیار مهم است. یک راه حل شبکه عصبی ترکیبی برای تشخیص چهره که در این مقاله به آن اشاره شده، این است کهشبکه عصبی به کمک ویژگی های فیلتر گابور آموزش می بیند. فیلتر که قادر است بطور همزمان اطلاعات مکانی و فرکانسی را ثبت کند،نقش عمده ای در سیستم های متعدد بعنوان یک ویژگی استخراج کننده ایفا می کند. در بیشتر روش های تشخیص چهتره بر اساس ویژگی مقدار یا ترکیب ویژگی های مرحله و مقدار فیلتر گابور استفاده می شود. اما در این مقاله از سه ویژگی مقتدار ، مرحله و جهت گیری تولید شده توسط فیلتر گابور استفاده شده است. این سیستم با آمیختن یک تصویر چهره با مقیاس و جهت گیری های مختلفکار می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این سه ویژگی موجب بهبود فرایند تشخیص چهره می گردد.

لینک کمکی