فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهينه سازي چند هدفي پارتويي مکانيزم لنگ آونگ (مطالعه موردي: سيستم برف پاک کن خودروي L90)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهينه سازي چند هدفي پارتويي مکانيزم لنگ آونگ (مطالعه موردي: سيستم برف پاک کن خودروي L90) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

از آنجا که بهینه سازی در ادبیات مهندسی به فرآیند بهتر کردن هر چیزی اطلاق می شود هدف پژوهش حاضر بهینه سازی چندهدفی پارتویی مکانیزم لنگ آونگ بروی سیستم برف پاک کن می باشد. در این راستا بهینه سازی مکانیزم لنگ- آونگ با استفاده از روش الگوریتم ازدحام ذرات مورد نظر این پژوهش می باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع برف پاک کن خودرو رادر نظر می گیریم. لذا با معرفی توابع هدف کورس و نسبت زمانی رفت و برگشت لینک آونگ (خروجی مکانیزم) به عنوان بهینهسازی دو هدفی و میزان مساحت جاروب شده توسط تیغه برف پاک کن به عنوان بهینه سازی تک هدفی مورد مطالعه قرار گرفتهاست. در نهایت با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به بهینه کردن چند هدفی کورس مکانیزم کرنک و راکر با رعایت کلیه قیودمی پردازیم و در آخر نتایج را با نتایج حاصله از روش الگوریتم ژنتیک مقایسه می کنیم. نتایج حاصل نشان داد که در این مسالهکاربردی روش ژنتیک بهتر از روش ازدحام ذرات پاسخ داده است.

لینک کمکی