فایل PowerPoint (اسلاید ها) پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوضه با استفاده از پارامترهاي اقليمي و زمين شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوضه با استفاده از پارامترهاي اقليمي و زمين شناسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شناخت پدیده های هیدرولوژیکی (اقلیمی و زمین شناسی) از عوامل موثر در میزان پتانسیل سیلخیزی یک منطقه می باشند. لذا شناخت اینپدیده ها می تواند کمک شایانی در پهنه بندی منطقه مطالعاتی برای مدیریت آن نماید. منطقه مطالعاتی در این پژوهش حوضه غرب و جنوبغرب شهرستان گناباد واقع در قسمت جنوبی استان خراسان رضوی می باشد. در این روش مطالعاتی، بعد از تعیین کردن مشخصاتجغرافیایی منطقه، هریک از پارامترهای مورد بررسی شامل: میزان بارش، عمق برف انباشته شده، شیب زمین، جنس زمین، پوشش گیاهیو شکل حوضه در موضوع خود، به 4 دسته تقسیم بندی شده و بعد از جمع مقدار عددی آنها با توجه به ضرایب اهمیتی که در شدتسیل خیزی دارند، طبقه بندی شد. در نهایت نیز زیرحوضه ها از نظر پتانسیل سیلخیزی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که زیرحوضه های بخش جنوب غربی به دلیل شیب بیشتری که داشتند نسبت به سیلخیزی مستعدتر هستند، لذا مدیریت و تصمیم گیری (مهندسیرودخانه، حفاظت از گیاهان مرتعی و چرای دام و...) دقیقتری را طبق استانداردهای از پیش تعیین شده در این زیر حوضه نسبت به مناطقهم جوار می طلبد.

لینک کمکی