فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيامدهاي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري در صنعت زعفران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيامدهاي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري در صنعت زعفران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخصترین و مهمترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن از طریق تحولات بنیادی همهجانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهرهبرداری مطلوب از منابع امکان پذیر می باشد. در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین وتواناترین بخشهای اقتصاد کشور است. در این میان زعفران محصولی گران قیمت و ارزشمند است که میزان تولید آن در خراسان رضویدر شهرستان تربت حیدریه نسبت سایر شهرهای ایران بسیار بیشتر است از این رو با میانگین تولید 4.2 کیلوگرم در هکتار، شهرستان تربتحیدریه بیشترین میزان تولید زعفران را در ایران و جهان دارا میباشد. ولی با توجه به مشکلات آبی در این منطقه احتمال آبیاری برخیمناطق با آبهای نامتعارف مانند فاضلاب تصفیه شده شهری وجود دارد و از آنجا که مشتریان بازار جهانی و کشورهای وارد کننده اینمحصول بیش از پیش نسبت به زعفران ایران توجه و رغبت نشان میدهند آبیاری با فاضلاب باعث کاهش خصوصیات کمی و کیفی ودرجه مرغوبیت و افزایش میزان کلیفرم های آن می شود که در صورت انجام آزمایش های میکروبی و فیزوکوشیمیایی کشورهای خریدار وعدم تطابق با استانداردهای بین المللی باعث برگشت زعفران ایران خواهد شد و خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد می کند.هدف از این تحقیق بررسی لزوم آگاهی مدیران و کشاورزان بر تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر کشاورزان و اثرات آن بر تجارتصنعت زعفران می باشد.

لینک کمکی