فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني مدل ماکسول بر بازده جداسازي (CH(4)/CO(2 غشاهاي شبکه آميخته PVA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني مدل ماکسول بر بازده جداسازي (CH(4)/CO(2 غشاهاي شبکه آميخته PVA :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

غلظت دی اکسید کربن در گاز طبیعی بسته به چاه منبع، بین 4-50% متغیر است. گاز طبیعی جهت رسیدن به کیفیت مد نظر برای انتقالتوسط خطوط لوله (2-5% دی اکسید کربن) می بایست فرآوری شود. جداسازی غشایی یکی از تکنولوژی های مورد توجه در این زمینه میباشد. با توجه به اهمیت و خواستگاه این جداسازی در این مقاله به مدلسازی جداسازی دی اکسید کربن از گاز متان بعنوان گاز طبیعیتوسط غشا پلی وینیل الکل شبکه ای شده با گلوتارآلدیید با ترکیب درصد های وزنی 35، 25، 15، 10، 5 و 45 دی اتیل آمین پرداخته شدهاست. لذا غشای مورد نظر با مدل ارایه شده توسط ماکسول، مدل شده است و نتایج حاصل از مدل ماکسول با داده های آزمایشگاهیگزارش شده مقایسه گردیده و درصد خطا ترسیم شد. بررسی نتایح نشان دادند که مدل ماکسول برای غشای پلی وینیل الکل شبکه ای شدهبا گلوتارآلدیید با 45 درصد وزنی دی اتیل آمین تطابق خوبی دارد و کمترین خطای نسبی مربوط به این نمونه غشا می باشد.

لینک کمکی