فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني مقاومت بتن حاوي ميکرو سيليس و خاکستر بادي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيش بيني مقاومت بتن حاوي ميکرو سيليس و خاکستر بادي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

گسترش روزافزون جمعیت و افزایش میزان ساخت و ساز و همچنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی، تقاضا برای استفاده ازمصالح جدید و مقاوم در برابر زلزله، در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش، با در نظرگیری پارامترهای طرحاختلاط بتن به عنوان ورودی، از مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی مقاومت فشاری بتن استفاده خواهد شد. طرح های اختلاط مختلفی بادرصدهای مختلف خاکستر بادی و میکروسیلیس (1%، 5%، 7%، 10%، 12%، 15%، 18%) و مخلوط میکروسیلیس وخاکستر بادی با درصدهای یکسان (1% و 1%، 3% و 5%، 7%، 10%، 12%، 15%، 18%) و مخلوط میکروسیلیس وخاکستر بادی با درصدهای یکسان (1% و 1%، 3% و 3%، 5% و 5%، 7%، 9%، 10% و 10%) بهعنوان درصدی از وزن سیمان، جهت بررسی عملکرد مدلهای مورد استفاده، بهکار گرفته شد. در نهایت مشخص شد که مدلهای شبکه عصبی سری زمانی با 5 نورون عملکرد بسیار مناسبیبرای پیش بینی مقاومت فشاری بتن با دقت و قابلیت اعتماد بیشتر دارد. با توجه به لرزه خیزی کشور خصوصا منطقه آذربایجان پیشنهاد می-شود برای مقاومت بیشتر بتن در سازه ها از میکروسیلیس در اندازه حدود % 5 و % 7 وزن سیمان استفاده گردد.

لینک کمکی