فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير دور آبياري و مقادير نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارزن دانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير دور آبياري و مقادير نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارزن دانه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سطوح دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن آزمایشی به صورت کرت های خرد شدهدر قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام شد در اینآزمایش دور آبیاری (7 و 14 روز) به عنوان عامل اصلی و کود نیتروژن (صفر، 40، 80، 120 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد نتایج این آزمایش نشان داد که اثر سطوح آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح 1 درصدمعنی دار بود و بر تعداد پانیکول در متر مربع در سطح 5 درصد معنی دار بود بیشترین تعداد پانیکول در متر مربع، تعداد دانه در پانیکول، وزنهزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت از تیمار آبیاری هر 7 روز حاصل شد که نسبت به تیمار آبیاری 14 روز بهترتیب از برتری 45، 46/3، 8/5، 137/2، 49 و 59/1 درصدی برخودار بود همچنین اثر نیتروژن بر تعداد دانه در پانیکول، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح 1 درصد معنی دار گردید با افزایش مصرف کود از صفر به 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار صفات تعداد پانیکول در متر مربع، تعداد دانه در پانیکول، عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب 22/3، 51/5، 44/8 و 37/3 درصد و به طور معنی داری افزایش پیدا کرد به طور کلی دور آبیاری 7 روز و کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار منجر به دستیابی به حداکثر عملکرد دانه در کشت گیاه ارزن در شرایط این تحقیق گردید.

لینک کمکی