فایل PowerPoint (اسلاید ها) محرک هاي خمشي مواد پيزوالکتريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) محرک هاي خمشي مواد پيزوالکتريک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اثر پیزو الکتریک ، قابلیت بعضی مواد است برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی.همچنین توان تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی در برخی بلورهای نارسانا مثل کوارتز که تحت کشش یا فشارقرار می گیرد را دارا می باشد.علامت پتانسیل های دو وجه بلور در دو حالت فشردگی یا کشیدگی معکوس هم ارزند و هر چه میزان فشار کشش بیشتر باشد، اختلافپتانسیل تولید شده بیشتر است. اثر معکوس پیزو الکتریک نیز در این معنی تغییر شکل آنها بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دووجه روبروی آنهاست. اگر دو وجه روبرویی در یک هر یک از این بلورها را به اختلاف پتانسیل متناوب الکتریکی وصل کنیم، تغییر شکلمتناوبی در آن رخ میدهد و به ارتعاش در میآید. در این مقاله پس از معرفی مواد پیزو الکتریک به رفتار الکترومکانیکی این مواد و نیزمحرک های خمشی پیزوالکتریک می پردازیم.

لینک کمکی