فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت يکپارچه منابع آب دشت ورامين با استفاده از مدل WEAP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت يکپارچه منابع آب دشت ورامين با استفاده از مدل WEAP :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دشت ورامین دارای مساحتی بیش از 130 هزار هکتار بوده که حدود 60 هزار هکتار از آن جزء اراضی کشاورزی محسوب می شود. نتایجبررسی چاه های مشاهداتی این دشت بیانگر این است که در سالهای اخیر در اثر استفاده بی رویه از منابع آب، میزان سطح آب منطقاه بهمقدار زیادی افت نموده است. برداشت بیش از حد از منابع آبی و خشکسالی های پیاپی موجب خشکی و کم آب شدن بسیاری از چاه هایمنطقه شده است. به منظور جلوگیری از افت بیشتر سطح آب زیر زمینی، اقدام به شبیه سازی و تعریف سناریوهای مختلف با استفاده از مدلWEAP نمودیم. برای این منظور، محل های تامین و مصرف آب را مشخص نموده و پس از وارد نمودن داده های سال پایه، مدل شبیه-سازی شده را با سناریوی تغییر سیستم آبیاری و سناریوی افزایش برداشت از منابع آب های زیرزمینی، اجرا نمود یم. نتایج برای سناریویتغییر سیستم آبیاری نشان داد که در صورت استفاده از روشهای نوین آبیاری، میزان راندمان تا حدود 20 درصد افزایش یافته و وضعیتمنطقه بطور قابل توجهی بهبود می یابد. سناریوی برداشت از منابع آب های زیرزمینی نشان داد که ادامه روند برداشت از چاه ها، منجر به افتبیش از 40 درصدی سطح آبهای زیرزمینی و تبدیل وضعیت دشت به حالت بحرانی می شود.

لینک کمکی