فایل PowerPoint (اسلاید ها) مروري بر پارامترهاي يک روش پنهان نگاري براي کشف دستکاري هاي عمدي در تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مروري بر پارامترهاي يک روش پنهان نگاري براي کشف دستکاري هاي عمدي در تصوير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، اینترنت به واسطه سریع و ارزان بودن، یک سیستم توزیع بسیار پرکاربرد برای رسانه های دیجیتال شده است. از آنجاییکه رسانه های دیجیتال از جمله تصاویر به آسانی تغییر داده می شوند. از اینرو روش های تعیین هویت برای حفاظت و حفظ یکپارچگیتصاویر مطرح شده است. هدف اصلی نقش نگاری تصاویر دیجیتال، بهره گیری مناسب از ویژگی ها و محدودیت های سیستم بینایی انسان بهمنظور پنهان سازی داده احراز هویت در تصاویر میزبان است بگونه ای که تفاوت بین تصویر میزبان و تصویر جاسازی شده از دید ناظر انسانیقابل شناسایی نباشد. نقش نگاری شامل دو بخش اصلی، فرآیند جاسازی نقش نگاره و فرآیند کشف نقش نگاره است روشهای نقش نگاری،شکننده و یا نیمه شکننده می باشند. برخی از این روشها تنها قادرند امکان دستکاری های غیرمجاز در تصویر را تشخیص دهند و برخیدیگر دارای قابلیت های بالاتری بوده و می توانند مکان تغییرات غیر مجاز در تصویر را نیز شناسایی نمایند در مرحله کشف ناحیه دستکاریشده نتایج بسیار رضایت بخشی دارد. از اینرو روش ما علاوه بر دقت کشف بالا، دارای نتایج قابل قبولی در ارایه کیفیت، در تصاویرجاسازی شده دارند.

لینک کمکی