فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي انواع کمانش در ستون هاي با مقطع غيريکنواخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي انواع کمانش در ستون هاي با مقطع غيريکنواخت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اکثر ستونهای قاب همزمان به بار کمانشی نمی رسند بدین ترتیب نیروی محوری بسیاری از ستونها در قاب های مهار بندی شده هنگام کمانش یک ستون خاص با بار کمانشی خودشان متفاوت است. رایج ترین روش تعیین بار بحرانی ستون ها استفاده از مفهوم ضریب طول موثر می باشد. مطالعات انجام شده جهت تعیین ضریب طول موثر عمدتا مربوط به اعضای با ممان اینرسی می باشند. بخش زیادی از تحقیقات انجام شده بر روی اعضای ممان اینرسی متغیر، با استفاده از روش های تقریبی و روش های المان محدود می باشد. در این مقالهروشی جهت تعیین ضریب طول موثر ستونهای قابهای شیبدار یک طبقه یک دهانه، با مقاطع جدار نازک باز دارای ممان اینرسی متغیر، ارایه شده است. برای رسیدن به معادله مشخص تعیین بار کمانشی، ابتدا روابط شیب- افت برای این اعضا توسعه یافته است، سپس با نوشتن روابط سازگاری و تعادل، برای دو کمانش متقارن و متقارن معکوس، معادله مشخص تعیین بار بحرانی بدست آمده است. در پایان جهت تعیین ضریب طول موثر ستونها اینگونه قابها ارایه گردیده است.

لینک کمکی