فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير ابعاد و محل قرارگيري بازشوها بر صلبيت و انعطاف پذيريدالهاي بتني توخالي (کوبياکس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير ابعاد و محل قرارگيري بازشوها بر صلبيت و انعطاف پذيريدالهاي بتني توخالي (کوبياکس) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سقف های بتنی یکی از اجزای اصلی تشکیلدهندهی ساختمان ها هستند که وظیفه اصلی آنها تحمل و انتقال نیروهای قایم و افقی ناشی از بار مردهی سقف، سربارها و نیروهای باد و زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر می باشد. با توجه به اینکه بیشترین مصرف مصالح فولاد وبتن در ساختمان به سقفها تعلق می گیرد، لذا در هزینه های اجرایی ساختمانها نیز سهم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهند، به همین دلیل طراحان ساختمان سیستمهای متنوعی را به منظورصرفه جویی درمصرف بتن و فولاد وکاهش هزینه هایاجرایی سازه اختراع واجرا کرده اند که از آن جمله می توان به دالهای بتنی مجوف اشاره نمود. درسیستم دالهای مجوف مقداری از بتن که نقش پر کننده دارند جای خود را به کره های پلاستیکی توخالی میدهند که این موضوع سبب کاهش وزن سقف شده ودرنتیجه باکاهش بار مرده سقف، سایر اعضای سازه ای نیز با ابعاد کمتری طراحی می شوند و مزایای بسیاری را به همراه دارد. اما این کاهش جرم وضخامت سقف بر روی رفتار دال از نظر صلبیت وانعطاف پذیری تاثیرگذار می باشد. همچنین ایجاد بازشو در دالها بدلایل مختلفضرورت داشته و باعث کاهش سختی و صلبیت دال های بتنی توخالی میگردد. در این تحقیق دال بتنی توخالی با تمرکز بر سیستم مدل سازی شده و سپس تاثیرابعادی بازشوها و محل قرارگیری ABAQUS سقف بتنی توخالی(کوبیاکس) توسط نرمافزار اجرای محدود آنها بر روی رفتار دال بتنی مجوف (کوبیاکس)از حیث صلبیت و انعطاف پذیری بر مبنای آیین نامه 2800 زلزله ویرایش چهارم مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج خروجی حاصل از تحلیل نرمافزار مورد بررسی قرار می گیرند. دراین مطالعه سعی گردیده است که ابعاد و محل قرارگیری بهینه بازشوها جهت کنترل صلبیت دالهای بتنی توخالی (کوبیاکس) ارایه گردد.

لینک کمکی