فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير عناصر نقشه شناختي در خوانايي شهر نمونه موردي (بافت قديمي بيهق سبزوار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير عناصر نقشه شناختي در خوانايي شهر نمونه موردي (بافت قديمي بيهق سبزوار) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شهر بزرگترین نماد تمدن بشری است که بشر آن را برای امنیت و اسایش خود بنا نموده است. شهر تنها یک سکونتگاه نیست، بلکه آبادی است که روج اجتماع در آن دمیده شدهاست و از آن هویت می گیرد. خوانایی یک محله شهری، موجبات قابل درک شدن یک مکان، امکان جهتیابی آسان، ماخذ مراجع های وسیع برای حضور مردم را فراهم آورده و خصوصا اینکه سبب ایجاد تعلق خاطر و آرامش ناظرین نیز می شو و امکانی را برای تحقق خاطرات مشترک و ارتباطات دسته جمعی آنها فراهم میآورد. لذا سهولت درک محیط و داشتن تصویری خوانا از خیابان، در ایجاد تصویری مطلوب از شهر نقش اساسی دارد و در واقع ابزاری خوانایی محله ابزاری می شود که به وسیله آن میتوان شهر را به مثابه یک متن خاطره انگیز و مطلوب قرایت نمود در مقاله حاضر شاخصهای موثر بر هویت شهری و محله ای در محله بیهق، واقع در شهر سبزوار که شکلگیری آن به دوران تیموریان باز می گردد معرفی شده است این شاخصها در ابعاد گوناگون زیست محیطی،اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فضایی و میزان تاثیرشان بر مبنای مطالعات میدانی و تطبیقی بوده است که در این میان با توجه به بررسی عوامل پنج گانه لینچ در این منطقه شاخص کالبدی فضایی بیشترین اهمیت را دارا بوده است.

لینک کمکی