فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير وضعيت شبکه حمل و نقل بر وقوع سانحه در شهرستان شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير وضعيت شبکه حمل و نقل بر وقوع سانحه در شهرستان شهرکرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

حمل و نقل یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری است. مدیران شهرها تلاش می کنند با ساماندهی روند حمل و نقل در قالب مدیریت جامع حمل و نقل، با استفاده از جدیدترین روشهای طراحی و برنامهریزی و با در اختیار گرفتن تمامی ابزارهای ممکن و فراهم آوردن زمینه همکاری بین متخصصان ایجاد کنند تا راه را برای رسیدن به یک راه حل پایدار و متعادل در زمینه مسایل حمل و نقل شهری هموار کنند. در ایران نیز حمل و نقل یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت کلانشهری است. هدف از پژوهش حاضر، فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير وضعيت شبکه حمل و نقل بر وقوع سانحه در شهرستان شهرکرد می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارشناسان اداره کل راهداری استان جهارمحال و بختیاری می باشند که دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند. بر این اساس، تعداد 72 نفر از کارشناسان سازمان بعنوان نمونه آماری و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته به منظور جمع اوری اطلاعات است. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری فریدمن، جهت سنجش و رتبه بندی فرضیات استفاده شد. که بدین منظور از نرم افزارspss استفاده گردید. نتایج نشان داده است که از میان عوامل تاثیر گذار بر وقوع سانحه در شهرستان شهرکرد، استاندارد نبودن و کهنه بودن امکانات و تجهیزات حمل و نقل با امتیاز 2/96 بالاترین رتبه را کسب نموده است

لینک کمکی