فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل خطر زلزله ساختگاه به روش قطعي(مطالعه موردي بيمارستان 12 فروردين شهرکهنوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل خطر زلزله ساختگاه به روش قطعي(مطالعه موردي بيمارستان 12 فروردين شهرکهنوج) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توجه به قرارگیری بیمارستان 12 فروردین شهرستان کهنوج استان کرمان در منطقه لرزه خیز سعی شده است تا در فاز مطالعات لرزه خیزی از بین روش های مختلف، از روش تحلیل خطر زلزله به روش قطعی DSHA استفاده شود . در این راستا با استفاده ازنقشه های زمین شناسی، وضعیت ساختگاه موردمطالعه، مشخصشده است که بر اساس آیین نامه استاندارد 2800 خاک شهرستان کهنوج نوع سوم می باشد و با استفاده از عکس های هوایی، وضعیت توپوگرافی و نقشه گسل ها، گسل های فعال منطقه تا شعاع 100کیلومتری سایت شناساییشدهاند. با داشتن طول گسل ها، بزرگای سطحی و بزرگای گشتاوری محاسبه و با داشتن بزرگا و فاصله گسل تا سازه و روابط موسوم به روابط کاهندگی منطقه حداکثر شتاب افقی برای هر گسل به دست آمده است. با توجه بهاینکه زلزله هایی که در کشور ایران رخ می دهند، از نوع سطحی می باشند، میزان تغییرات حداکثر شتاب افقی PSHA که از روش بزرگای سطحی محاسبهشده است در فاصله های مختلف تا سازه موردنظر روی نمودار نمایش داده و درنهایت گسلی که بیشترین شتاب افقیرا تولید میکند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که محل مورد مطالعه تحت تاثیر گسل سبزواران غربی قرار دارد و بیشینه شتاب افقی تولیدی بر اساس بزرگای گشتاوری برابر با 1/01g و براساس بزرگای سطحی برابر با g 0/86 می باشد.

لینک کمکی