فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش عوامل ساختاري در فراواني منابع آبي در منطقه گرمي (شمال-غرب ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش عوامل ساختاري در فراواني منابع آبي در منطقه گرمي (شمال-غرب ايران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به موقعیت خاص آب و هوایی ایران، کمبود بارش و توزیع نامناسب مکانی و زمانی آن، منابع آب زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرفی به علت محدودیت منابع آب آبرفتی از نظر کیفی و کمی و به علت گسترش وسیع سازندها کارستی در سطح کشور، مطالعات و تحقیقات منابع آب کارست به منظور بهره برداری آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهمترین روشها مطالعه این سازندها بررسی عناصر مرتبط با فرآیندها کارستی شدن از جمله پدیده ها ساختار مانند گسلها، درزه ها، چین خوردگیها و زونها خردشده، از طریق تفسیر عکسها هوایی، پردازش اطلاعات ماهوارها ، بررسی نقشه ها زمین شناسی و توپوگرافی است. منطقه گرمی در شمال غربی کشور و شمال استان اردبیل بین محدوده جغرافیایی 38 درجه و 50 دقیقه تا 39 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 25 دقیقه تا 48 درجه و 12 دقیقه طول شرقی واقع شده است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات زمین شناسی، نحوه ایجاد مناطق با دگرشکلی بالا بین روندها مختلف ساختار در منطقه بررسی شده است، تا بر اساس آن تاثیر متقابل گسلها و نقش آنها در ایجاد مناطق دارا پتانسیل کارست شدگی و ایجاد منابع آبی تعیین شود. بین فراوانی منابع آب و عنایر ساختار ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طور که اکثر چشمه ها از روند خطوارهها تکتونیکی منطقه تبعیت می کنند.همچنین اکثر چاهها بهرهبردار به دلیل مطالعات یورت گرفته در مناطق با فراوانی آب زیرزمینی مناسب حفر شده اند ، در نتیجه میتوان گفت که فراوانی چاهها بهره برداری ذکر شده در مجاورت ساختارها شکستگی میتواند نشانگر تاثیر شکستگیها در فراوانی منابع آبی منطقه باشد. به دلیل وجود خطواره ها فراوان با روند جنوبشرق شمالغرب در قسمت آهکی منطقه مورد مطالعه، پدیده - کارستی شدن از ساختارها منطقه پیرو میکند.

لینک کمکی