فایل PowerPoint (اسلاید ها) ويژگي هاي معماري بناها در اقليم گرم و خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ويژگي هاي معماري بناها در اقليم گرم و خشک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بهره گیری از گیاهان و آب به منظور تعدیل آب و هوا در خانه های مسکونی شهر سبزوار همواره مورد توجه بوده است؛ به طوری که این عناصر بیشترین و مهمترین تاثیر را در تعدیل آب و هوا داشته اند. در این مقاله با بررسی ویژگی های معماری بنا در اقلیم گرم و خشک و انواع گونه های گیاهی غالب در هر خانه و نوع تاثیرگذاری آن گیاهان بر اقلیم، تاثیر وجود آب و سایه و همچنین نحوه ی گردش باد در این خانه ها را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی می باشد که به مطالعه وتحلیل خانه های کهن سبزوار و پیدا کردن ویژگی های مشترک مربوط به گونه های گیاهی و ساختار فیزیکی و بدنه حیاط به منظور ایجاد آسایش اقلیمی، می پردازد. فرضیات بر این استوار است که ساختار حیاط و پوشش گیاهی آن در شهر سبزوار بر ایجاد آسایش و آرامش مردمان سبزوار تاثیر زیادی داشته است. نتایج نشان می دهد که حیاط های خانه های کهن سبزوار دارای یک الگوی واحد ساختاری و همننین پوشش گیاهی مربوط به خود است. این تحقیق حاصل مشاهده و تحقیقات میدانی از بناهای قدیمی سبزوار دربافت فرسوده و پرسش از ساکنین این منازل و افراد محلات قدیمی است بوده است.

لینک کمکی