فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش حل مسيله بر افزايش کنترل دانش آموزان دختر کلاس ششم مقطع ابتدايي شهر دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش حل مسيله بر افزايش کنترل دانش آموزان دختر کلاس ششم مقطع ابتدايي شهر دزفول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش حل مسيله بر افزايش کنترل دانش آموزان دختر کلاس ششم مقطع ابتدايي شهر دزفول انجام شد. بدین منظور با استفاده از طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان کلاس ششم و نمونه گیری تصادفی ساده، 40 نفر انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس نستوهی اهواز به عنوان پیش آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت شش جلسه آموزش حل مسیله دریافت کردند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای مقایسه پس آزمون هردو گروه از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس ازمون دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر آموزش حل مسیله بر افزایش کنترل موثر است.

لینک کمکی