فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش غني سازي مبتني بر کاربرد عملي مهارت هاي ارتباطي در فرهنگ سازگاري زناشويي زنان متاهل شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش غني سازي مبتني بر کاربرد عملي مهارت هاي ارتباطي در فرهنگ سازگاري زناشويي زنان متاهل شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت وجود صمیمیت، فرهنگ سازگاری زناشویی و صمیمیت زوج ها را فراهم می سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباط در فرهنگ سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهر تهران بود. روش به صورت نیمه آزمایشی (یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین بین 25 تا 40 سال تهران در سال 94-95 بود. نمونه شامل 40 نفر بودند که به روش نمونه گیری دواطلبانه با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی دونفری اسپاینر بود. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش غنی سازی مبتنی بر روش کاربرد عملی مهارت های ارتباط با سازگاری زناشویی به طور کلی (F=50/633 و P=0/001)، توافق دونفری (F=17/927 و P=0/001)، ابزار محبت (F=7/512 و P=0/009)، رضایت زناشویی (F=12/727 و P=0/001) و همبستگی دو نفری (F=29/285 و P=0/001) تاثیر معناداری داشته است. نتیجه گیری: بنابراین استفاده از مداخلات این برنامه جهت افزایش سازگاری زناشویی زوجین در مراکز مشاوره خانواده پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی