فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش گروهي کنترل خشم به شيوه عقلاني، رفتاري و عاطفي بر کاهش ناسازگاري دانشآموزان پسر متوسطه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش گروهي کنترل خشم به شيوه عقلاني، رفتاري و عاطفي بر کاهش ناسازگاري دانشآموزان پسر متوسطه اول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی برکاهش ناسازگاری دانشآموزان پسر متوسطه اول است. این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 96-1385 تشکیل می دادند.حجم نمونه پژوهش 20 نفر دانش آموز بود که به روش تصادفی ساده از بین دانش آموزانی که در پرسشنامهسازگاری بل نمره پایین تر از میانگین کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی 10 نفر در گروه آزمایش و10 نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. گروه آزمایش به مدت یک ماه (6 جلسه ی تقریبا 2 ساعته) تحتآموزش با استفاده از رویکرد عقلانی، رفتاری و عاطفی قرار گرفتند و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین نمرات ناسازگاری دو گروه در مرحله پیش و پس آزمون تفاوتمعنی دار وجود دارد و در نتیجه آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهشناسازگاری دانش آموزان پسر متوسطه اول موثر است.

لینک کمکی