فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش محيط زيست بر رفتار زيست محيطي دانش آموزان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش محيط زيست بر رفتار زيست محيطي دانش آموزان ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش محیطزیست بر رفتار و نگرش دانش آموزان ابتدایی ناحیه 2 کرمان به روش تجربیانجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان ابتدایی ناحیه 2 کرمان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیخوشه ای 50 نفر انتخاب گردیدند. ضمن تقسیم گروه نمونه به دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل، از هر دو گروه پیش آزمونگرفته شد. برای گردآوری داده های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از پرسشنامه برگرفته از بسته ی آموزشی محیط زیست تدوینشده توسط پژوهشگر استفاده شد. در پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده در بین دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/000)و آموزش محیط زیست بر ارتقاء دانش و مهارت زیست محیطی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی