فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش مهارت هاي هوش معنوي بر کاهش تکانشگري دانش آموزان پايه دوم دبيرستان هاي شهر بجنورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش مهارت هاي هوش معنوي بر کاهش تکانشگري دانش آموزان پايه دوم دبيرستان هاي شهر بجنورد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بوده که با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های هوش معنوی بر کاهش تکانشگری دانش آموزان پایه دوم متوسط دوم شهر بجنورد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه دوم متوسط دوم شهر بجنورد در سال تحصیلی 94-95 بوده که از بین آنان 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه و براساس نمره کسب شده در پیش آزمون (کسب بیشترین نمره) انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه تکانشگری زود انگیختگی بارت استفاده شد. در آغاز پیش آزمون اجرا شد و پس از آن گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفتند و پس از پایان این دوره از هر دو گروه، کنترل و آزمایش پس آزمون گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های هوش معنوی باعث کاهش میزان تکانشگری و رفتارهای پرخطر و در نتیجه ارتقاء سلامت دانش آموزان شده است. بدون تردید در جهان پرتنش و پراسترس امروز، توسعه و گسترش کسب مهارت های سلامت معنوی می تواند عنصرو اکسیری قوی برای ارتقای سلامت افراد بویژه جوانان باشد.

لینک کمکی