فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش مهارت هاي هوش معنوي برکاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش مهارت هاي هوش معنوي برکاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی آموزش مهارت های هوش معنوی بر کاهش رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی بود. رفتارهایی که می توانند تاثیرات زیانباری بر روی رشد کلی و سلامت نوجوانان داشته باشد یا که ممکن است از پیشرفت و موفقیت اینده نوجوانان جلویگری کند. رفتارهای پرخطر اطلاق می گردد. پژوهش حاضر آموزشی و به صورت طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بجنورد که حدود 5800 نفر می باشند بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی، یک دبیرستان 216 نفری انتخاب شد، همه آنها به پرسشنامه رفتارهای پرخطر پاسخ دادند، این پرسشنامه که توسط (شجاعی باغینی، 1387) ساخته شده و اطلاعاتی درباره فرد و شمار رفتارهای پرخطر که شامل فرار از منزل، مصرف سیگار، مواد، الکل و رابطه جنسی زودرس ودستگیری را در بر می گیرد. این پرسشنامه شامل 11 سوال است که در نهایت تعداد رفتارهای پرخطر فرد را نشان می دهد، 30 نفر از کسانی که نمره آنها بالاتر از میانگین بود به عنوان نمونه انتخاب وپس از همتاسازی بر اساس سن و وضعیت تحصیلی والدین، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در معرض آموزش مهارت خودآگاهی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS، روش آماری تحلیل کوواریانس برای فرضیه اصلی و T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج با سطح معناداری 95 درصد، نشان داد که آموزش خودآگاهی باعث کاهش میزان رفتارهای پرخطر در گروه آزمایش گردیده است. فرضیه های فرعی این پژوهش از این قرارند: 1- آموزش مهارت های هوش معنوی باعث کاهش میزان مصرف سیگار در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی است. 2- آموزش مهارت های هوش معنوی باعث کاهش میزان سوء مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی است. 3- آموزش مهارت های ه وش معنوی باعث کاهش میزان مصرف مشروبات الکلی در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی است. 4- آموزش مهارت های هوش معنوی باعث کاهش رفتارهای پرخطر ارتباط با جنس مخالف در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی است. 5- آموزش مهارت های هوش معنوی باعث کاهش رفتارهای پرخطر فرار از منزل در میان دانش آموزان پسر دبیرستانی است.

لینک کمکی