فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر نظمجوي شناختي هيجان پسران دوره اول متوسطه شهر سربيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر نظمجوي شناختي هيجان پسران دوره اول متوسطه شهر سربيشه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر نظمجویی شناختی هیجان پسران دوره اول متوسطهسربیشه بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعهپژوهشی، عبارت است از کلیه دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه شهر سربیشه که در سال 1396-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر به صورت در دسترس از طریق فراخوان ثبت نام نمودند و پرسشنامهدر اختیار 42 آزمودنی قرار گرفت و 30 نفر از افرادی که کمترین نمره را در پرسشنامه نظم جویی شناختی کسبکردند، به شیوه تصادفی به دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری دراین پژوهش شامل: پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و پروتکل آموزشی بود. نتایجبررسی نشان داد، آموزش مهارتهای ارتباطی بر نظم جویی شناختی هیجان تاثیر دارد. به گونه ای که آموزش مهارت-های ارتباطی راهبردهای انطباقی را افزایش و راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان را کاهش داد.نتیجه گیری: آموزش مهارتهای ارتباطی از متغیرهای مهم و اساسی است که می تواند تاثیر مثبتی بر روی نظم جوییشناختی هیجان داشته باشد، بنابراین خانوادهها و مراکز آموزشی می توانند با استفاده از آموزش این مهارت افزایشمهارتهای شناختی تنظیم هیجانات را مورد توجه قرار دهند.

لینک کمکی