فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش والدين با استفاده از رويکرد شناختي – رفتاري بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش والدين با استفاده از رويکرد شناختي – رفتاري بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر متوسطه دوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهشپرخاشگری دانشآموزان دختر متوسطه دوم است. این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعهآماری آن را کلیه والدین دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش 20 نفر والد بود که به روش تصادفی ساده چند مرحله ای از بین والدین دانش آموزانی که درپرسشنامه عمومی پرخاشگری (AGQ) نمره بالاتر از میانگین کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی 10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. مادران گروه آزمایش به مدت دو ماه (6 جلسه یتقریبا 3 ساعته) تحت آموزش با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاری قرار گرفتند و سپس از دانشآموزان هر دوگروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین نمرات پرخاشگری دو گروه در مرحلهپیش و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد و در نتیجه آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاریبر کاهش پرخاشگری دانشآموزان دختر متوسطه دوم موثر است.

لینک کمکی