فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش والدين با استفاده از رويکرد شناختي- رفتاري بر کاهش ناسازگاري دانش آموزان پسر متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي آموزش والدين با استفاده از رويکرد شناختي- رفتاري بر کاهش ناسازگاري دانش آموزان پسر متوسطه دوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش ناسازگاری دانشآموزان پسر متوسطه دوم است. این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعهآماری آن را کلیه والدین دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-1384 تشکیل می دادند.حجم نمونه پژوهش 20 نفر والد بود که به روش تصادفی ساده چند مرحله ای از بین والدین دانش آموزانی که درپرسشنامه سازگاری بل نمره پایین تر از میانگین کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی 10 نفر در گروهآزمایش و 10 نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. مادران گروه آزمایش به مدت دو ماه (6 جلسه ی تقریبا 3ساعته) تحت آموزش با استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری قرار گرفتند و سپس از دانش آموزان هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین نمرات ناسازگاری دو گروه در مرحله پیش وپس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد و در نتیجه آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش ناسازگاری دانش آموزان پسر متوسطه دوم موثر است.

لینک کمکی