فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي الگوي چند محوري انتخاب شغل شفيع آبادي (SMPVC) برافزايش بلوغ شغلي دانش آموزان پسر مدارس پيش دانشگاهي منطقه 12 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي الگوي چند محوري انتخاب شغل شفيع آبادي (SMPVC) برافزايش بلوغ شغلي دانش آموزان پسر مدارس پيش دانشگاهي منطقه 12 تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) بر افزایش بلوغ شغلی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران به انجام رسید. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون صورت گرفت. جامعه مورد نظر در این پژوهش تمام دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی مدارس منطقه 12 تهران بود که 30 نفر نمونه بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردید، که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. سپس الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع ابادی در گروه آزمایش در 6 جلسه دوساعته انجام گرفت و در پایان پس آزمون دو پرسش نامه دوباره گرفته شد. تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش، بر بلوغ شغلی موجب بالارفتن نمرات بلوغ شغلی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی دانش آموزان موثر بوده است.

لینک کمکی