فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي الگوي چند محوري انتخاب شغل شفيع آبادي برافزايش خودکار آمدي دانش آموزان پسر مدارس پيش دانشگاهي منطقه 12 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي الگوي چند محوري انتخاب شغل شفيع آبادي برافزايش خودکار آمدي دانش آموزان پسر مدارس پيش دانشگاهي منطقه 12 تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) بر افزایشخود کار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران به انجام رسید.این پژوهش به شیوهنیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پسآزمون صورت گرفت. جامعه موردنظر در این پژوهش تمام دانش آموزانپسر مقطع پیش دانشگاهی مدارس منطقه 12 تهران بود که 30 نفر نمونه بصورت تصادفی به دوگروه آزمایش وگواه تقسیم گردید ، که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. سپس الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی در گروه آزمایش در 6 جلسه دو ساعته انجام گرفت و در پایان پس آزمون پرسش نامه دوبارهگرفته شد.تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش موجبافزایش خودکارآمدی دانش آموزان شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی چند محوری انتخاب شغلشفیع آبادی (SMPVC) بر خود کار آمدی دانش آموزان موثر بوده است.

لینک کمکی