فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي بر روحيه پژوهشگري و درگيري تحصيلي دانش آموزان ششم ابتدايي شهر گناباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي بر روحيه پژوهشگري و درگيري تحصيلي دانش آموزان ششم ابتدايي شهر گناباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر روحیه پژوهشگری و درگیری تحصیلی دانش آموزان ششمابتدایی مهر گناباد از طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایهششم شهرستان گناباد در سال تحصیلی 95-94 بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 50 نفر ازدانش مواز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده ها با استفاده ازپرسشنامه درگیری تحصیلی و روحیه پژوهشگری شریفی (1391) صورت گرفته است. در این پژوهش پایایی پرسشنامهدرگیری تحصیلی با استفاده از آلفای کرانباخ 0/77 و روحیه پژوهشگری 0/69 به دست آمد. از تحلیل کاواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر روحیه پژوهشگری و درگیری تحصیلیدانش موازاش معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، می توان نتیجه گرفت که اگر روش تدریس بدیعه پردازی در مدارس به کار گرفته شود دانش آموزان در درگیری تحصیلی و روحیه پژوهشگری پیشرفته چشمگیری خواهند داشت.

لینک کمکی