فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي روش تدريس يورش فکري بر خلاقيت هيجاني و خودنظم دهي فراشناختي دانش آموزان ششم ابتدايي گناباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثربخشي روش تدريس يورش فکري بر خلاقيت هيجاني و خودنظم دهي فراشناختي دانش آموزان ششم ابتدايي گناباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف اثربخشی روش تدریس یورش فکری بر خلاقیت هیجانی و خودنظم دهی فراشناختی دانش آموزاندختر پایه ششم شهرستان گناباد از طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان گناباد در سال تحصیلی 95-94 می باشد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 50 نفر از دانش آموز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999) و پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی هانگ و انل (2001) صورت گرفته است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه خلاقیت هیجانی با استفاده از آلفای کرانباخ 0/79 و خود نظم دهی فراشناختی 0/68 به دست آمد. از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر روش تدریس یورش فکری بر خلاقیت هیجانی و خود نظم دهی فراشناختی دانش آموزان معنادار است.

لینک کمکی