فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي با رفتاراخلاقي و بهبود عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گلوگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي با رفتاراخلاقي و بهبود عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گلوگاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف تحقیق بررسی رابطه بین مولفه های سهل انگاری اجتماعی با رفتاراخلاقی و بهبود عملکرد معلمان مقطعابتدایی شهرستان گلوگاه بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی وجامعه آماری متشکل از 160 نفرازمعلمانمقطع ابتدایی شهرستان گلوگاه بود که بر اساس جدول گرجسی و مورگان تعدا 113 نفر به عنوان نمونه با روشنمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات شامل: الف- پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی صفارینیا، ب- رفتاراخلاقی ازپرسشنامه استانداردلوزیرج- پرسشنامه بهبودعملکرد پاترسون بود.با آزمون اسپیرمن ورگرسیون تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد: بین مولفه (توجه به خود) سهل انگاری اجتماعی با رفتاراخلاقی درسازمانوبهبودعملکرد کارکنان رابطه وجود دارد، اما در مولفه (بی تفاوتی)سهل انگاری اجتماعی بارفتار اخلاقی درسازمان وبهبود عملکرد کارکنان رابطه ای مشاهده نشد.همچنین یافته های تحقیق نشان داد: مولفه های سهل انگاریاجتماعی قادر به پیش بینی رفتار اخلاقی و بهبود عملکردمعلمان مقطع ابتدایی شهرستان گلوگاه است.

لینک کمکی