فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين مولفه هاي مدل پنج عاملي شخصيت و خودکارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين مولفه هاي مدل پنج عاملي شخصيت و خودکارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی و جامعه آماری آن 2224 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیواحد بندر انزلی در سال تحصیلی 93 - 1392 بودند که تعداد 331 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه هایاستاندارد شخصیتی 5 عاملی نیو (مک کری و کاستا، 1990) و خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرانمن، 1988) پاسخ دادند. دادههای حاصل با استفاده از آمار استنباطی پارامتریک و از روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه از طریقنرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین روان آزرده گرایی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی رابطه وجود دارد. بین برون گرایی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد. بینگشودگی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد. بین موافق بودن و خودکارآمدیتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد. بین با وجدان بودن و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: نتیجه این که؛ بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدیتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی رابطه وجود دارد. هم چنین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیتتوان پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی را دارد.

لینک کمکی