فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران با کارايي تدريس و رضايت شغلي دبيران (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران با کارايي تدريس و رضايت شغلي دبيران (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر يزد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با کارایی و رضایت شغلی دبیران دبیرستان های شهریزد، در سال تحصیلی 95-94 بوده است. این پژوهش تحقیقی توصیفی- زمینه یابی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه مدیران دبیرستان های شهر یزد بود که تعداد آن ها برابر با 100 نفر و نیز کلیه دبیرانکه تعداد آن ها برابر با 500 نفر بود. حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان برابر با 200 دبیر و 80 مدیر انتخاب شد.در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه های استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون جیای (1990)، رضایت شغلی مینه سوتا (1951) و پرسشنامه محقق ساخته کارایی تدریس استفاده شده است. نتایج اینپژوهش که با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام، به دست آمد، نشان داد که بین مهارت ارتباطیمدیران و رضایت شغلی دبیران و نیز بین مهارت های ارتباطی مدیران و کارایی دبیران، ارتباط معنی دار و مثبتیوجود دارد و این متغیرها با یکدیگر همبستگی دارند.

لینک کمکی