فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيت و رضايت شغلي معلمان شهرستان گناباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيت و رضايت شغلي معلمان شهرستان گناباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی معلمان بوده است. در این پژوهش شش ویژگیشخصیتی با پنج بعد رضایت شغلی در معلمان دوره ابتدایی بررسی شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود،جامعه آماری معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان گناباد با جمعیت 715 نفر در سال تحصیلی 95-1394 می باشد. نمونه به روش تصادفی، با استفاده از فرمول کوکران 251 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمونشخصیتی آیزنک و آزمون رضایت شغلی JDI استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیت و رضایت شغلیارتباط وجود دارد به این ترتیب که بیشترین میزان رضایت شغلی را افرادی دارند که ویژگی شخصیتی آنان کنترل تکانهداشته و کمترین رضایت شغلی در افرادی است که شخصیتی روان رنجور دارند.

لینک کمکی