فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و خلق دانش سازماني (مورد مطالعه: شرکت مخابرات شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و خلق دانش سازماني (مورد مطالعه: شرکت مخابرات شيراز) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و خلق دانش سازمانی در شرکت مخابرات شیراز انجام شد. روشمطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارتنان شرکت مخابرات شیراز بودند. نمونه مورد نظر 227 نفر است.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری سازمانی (آرمسترانگ و پاتریک فولی، 2003) و پرسشنامه خلق دانش سازمانی (نوناکا،1995) است. برای تحلیل داده های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده که منجر به تایید رابطه معنادار بین تمامیمولفه های یادگیری سازمانی با خلق دانش سازمانی شده است.

لینک کمکی