فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه توانمندسازي پرسنل با عملکرد کارکنان در شرکت آب منطقه اي اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه توانمندسازي پرسنل با عملکرد کارکنان در شرکت آب منطقه اي اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه اثبات شده است که توانمندی نیروی انسانی بیش از منابع مادی و حتی فراتر از ارتقای تکنولوژی، سبببقای سازمان ها در دنیای متغیر کنونی می شود در واقع یکی از الزامات هماهنگی با پویایی محیط و مقابله با محیطآشفته، توانمندسازی پرسنل است. بنابراین سازمان که برای رسیدن به اهدافش تشکیل شده است در مسیر نیل بهمقاصد، چاره ای جز توجه ویژه به کیفی سازی منابع انسانی و ایجاد و پرورش پرسنل دانا و توانا ندارد. بطور خلاصهمی توان گفت سازمان توانمند از پرسنل توانمند تشکیل شده است، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط توانمندسازیمنابع انسانی و عملکرد آنها در شرکت آب منطقه ای اردبیل است. برای انجام این کار از جامعه آماری 143 نفریتعداد 104 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل انتخاب شد و به منظور جمعآوری اطلاعات اولیه، بین آنها پرسشنامه محقق ساخته توزیع گردید برای پذیرش یا رد فرضیه های تحقیق و مولفه هایتاثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزههای فردی، غنیسازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده هاآموزش شغلی، انگیزههای فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنیسازی شغل، سبک مدیریت مورد تایید قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان میدهد که متغیر سبک مدیریت مشارکتی موثرترین عامل بر عملکرد کارکنان در شرکت آبمنطقه ای اردبیل است این موضوع نشانگر این است که هر سازمانی که بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود درتصمیم گیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود می رسد.

لینک کمکی