فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي (مطالعه موردي دانش آموزان شهر بيرجند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي (مطالعه موردي دانش آموزان شهر بيرجند) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سلامت، شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی است. فرد سالم، زمینه ساز جامعه ی سالم است و جامعه ی سالم، عامل تداوم و بقای فرد سالم، و این دو در تعامل با یکدیگرند. تحقیق حاضر با هدف بررسی سلامت اخلاقی دانش آموزان انجام یافته است. در چارچوب نظری از نظریات مازلو، پارسونز، مککوایل و دورکیم استفاده شده است. این پژوهش، به روش پیمایشی به بررسی رابطه ی دریافت اطلاعات جنسی زودرس و سلامت اخلاقی در بین دانش آموزان شهر بیرجند، در سال تحصیلی 94-93 پرداخته است که تعداد 386 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته می باشند. با توجه به یافته های تحقیق پاسخگویان از سلامت اخلاقی متوسطی برخورداند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیرهای زمینه ای سن و میزان درآمد خانواده با سلامت اخلاقی رابطه وجود ندارد. اما بین جنسیت و سلامت اخلاقی رابطه وجود دارد. همچنین بین محتوای اطلاعات جنسی و منابع دریافت اطلاعات جنسی با سلامت اخلاقی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین بازاندیشی اطلاعات جنسی و نگرش به اطلاعات جنسی با سلامت اخلاقی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که چهار متغیر (بازاندیشی اطلاعات جنسی، نگرش به اطلاعات جنسی، جنسیت و پایه تحصیلی) در مجموع 16 درصد از تغییرات در متغیر وابسته سلامت اخلاقی را تبیین می کنند.

لینک کمکی