فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه رضايت شغلي با اميد به زندگي کارمندان اداره کل آموزش و پزورش استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه رضايت شغلي با اميد به زندگي کارمندان اداره کل آموزش و پزورش استان يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با امید به زندگی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه کارکنان زن و مرد که در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مشغول به کار می باشند که از این تعداد 120 نفر (60 مرد و 60 زن) به عنوان نمونه این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی و امید به زندگی استفاده شده است که در ادامه به معرفی این پرسشنامه ها پرداخته می شود. شاخص رضایت شغلی یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است که به منظور ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان در سال 1993 توسط کینگ پارک و هادسون ساخته شده است. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی و امید به زندگی استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی از نمودارها و جداول درصد و درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس و در سطح آمار است ماتریس همبستگی آزمون t برای دو نمونه مستقل و همبستگی پیرسون را مورد استفاده قرار دادیم و از نرم افزار spss جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در رابطه با فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی با امید به زندگی کارمندان آموزش و پرورش اداره کل یزد، رابطه معناداری وجود دارد. دومین فرضیه تحقیق که مورد تایید قرار گرفت، نشان داد که بین رضایت شغلی کارمندان زن و مرد آموزش و پرورش تفاوت معناداری وجود دارد. در مورد فرضیه سوم که با استفاده از آزمون t مستقل به دست آمده است مبین آن می باشد که بین امید به زندگی کارمندان زن و مرد آموزش و پرورش تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی