فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه رضايت و امنيت شغلي با ميزان کارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه رضايت و امنيت شغلي با ميزان کارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه رضایت و امنیت شغلی با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاهآزاد اسلامی کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه بود. روشگردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار موردنیاز فیش برداری است. همچنین به منظور گردآوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش نمونه گیری بصورت طبقه ای و حجم نمونه براساس فرمولکوکران 267 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش های همبستگی پیرسون و رگرسیونچند متغیره نشان داد، که بین رضایت شغلی و امنیت شغلی با میزان کارآفرینی به ترتیب با ضرایبمعناداری 0/001 و 0/03 رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن بود که بین رضایت شغلی و امنیت شغلی با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی