فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي با الکسي تايميا (ناتواني هيجاني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي با الکسي تايميا (ناتواني هيجاني) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی باالکسی تایمیا (ناتوانی هیجانی) کلیهدانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود، این تحقیق ازنوع همبستگی بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد. در این پژوهش دویست نفردانشجو (146 دختر و 54 پسر) شرکت کردند. پس از آنکه آزمودنی ها مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید 16 (1990) را تکمیل کردند. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن وناتوانی هیجانی کل دانشجویان رابطه منفی معنی دار، بین سبک دلبستگی اجتنابی و ناتوانی هیجانی کلدانشجویان رابطه منفی معنیدار، بین سبک دلبستگی دوسوگرا و ناتوانی هیجانی کل دانشجویان رابطهمثبت وجود دارد.

لینک کمکی