فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه صداقت با جهت گيري زندگي و رضايت از زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه صداقت با جهت گيري زندگي و رضايت از زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صداقت با جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر یزد است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استفاده از روش همبستگی است. جامعه مورد بررسی به تعداد 150 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر یزد و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه صداقت امین پور (1388)، جهت گیری زندگی lot و رضایت از زندگی SWLS می باشد که با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب پیرسون و T دو گروه مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین صداقت و جهت گیری زندگی رابطه معناداری وود دارد. همچنین بین صداقت و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. جهت گیری زندگی و رضایت از زندگی نیز رابطه مثبت و معناداری با هم داشتند. همچنین نتایج در رابطه با جنسیت نشان داد که زنان و مردان در صداقت و رضایت از زندگی تفاوت معناداری دارند ولی در جهت گیری زندگی تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده نشد.

لینک کمکی