فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي انشاءهاي معلمان پيرامون انگيزش حرفه اي و رضايت شغلي آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي انشاءهاي معلمان پيرامون انگيزش حرفه اي و رضايت شغلي آنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت رضایت شغلی و چگونگی انگیزه هایحرفه ای نمونه ای از معلمان بوده است. این تحقیق به شیوه تحلیل محتوا صورت گرفته و نمونهمورد مطالعه در آن جمعی از دانشجو معلمان مشغول به ادامه تحصیل در دوره کارشناسیدانشگاه شیراز بودند. از شرکت کنندگان در این تحقیق دو سوال باز یکی در باره اهمیتفراگیری دانش و دیگری پیرامون رضایت شغلی آنان پرسیده شد. پاسخ معلمان به این سوال هاداده های این تحلیل را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از این پژوهش به شیوه ت حقیقات تحلیلمحتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جمع بندی یافته ها گویای آن است که اغلبمعلمان بدلیل عشق و علاقه به این حرفه به آن پایبند مانده اند. همچنین نمی توان از نظر نگرشمعلمان به علم آموزی تمایز آشکاری بین معلمینی که از شغل خود رضایت زیاد دارند وآنهایی که رضایت کم دارند قایل شد. به عبارت دیگر معلمان ناراضی نگرش های منفی را بهدانش آموزان خود القا نمی کنند.

لینک کمکی