فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب فارسي پايه چهارم ابتدايي براساس فرمول خوانايي ادوارد فراي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب فارسي پايه چهارم ابتدايي براساس فرمول خوانايي ادوارد فراي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف ازمقاله حاضر، سنجش وارزیابی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی است که درآن سعی شده تا با استفاده از فرمولخوانایی فرای که یکی از روش های کمی تحلیل محتوا می باشد ، سطح خوانایی کتاب مذکور و میزان رعایت اصل ساده بهدشواری و در نهایت تناسب این کتاب با توانایی فراگیران مربوطه سنجیده شود . بدین منظور سه نمونه متن یکصد کلمه ای ازابتدا ، وسط و انتهای کتاب انتخاب شد و اطلاعات موجود در آن براساس شاخص های موردنظر مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بنابر نتایج به دست آمده تعیین گردید که سطح خوانایی کتاب با توانایی فراگیران این پایه متناسب نیست. هم چنیندرسلسله مراتب مطالب کتاب اصل ساده به دشواری تا حدودی رعایت نشده است. علاوه براین سطح سنی وکلاسی در اینکتاب برای فراگیران پایه چهارم مناسب نمی باشد.

لینک کمکی