فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب فارسي پايه دوم ابتدايي بر اساس روش مک لافلين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب فارسي پايه دوم ابتدايي بر اساس روش مک لافلين :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در نظام های آموزشی متمرکز، با توجه به اهمیت کتاب درسی، تناسب متن کتاب با سن و سطح کلاسی دانش آموزانبسیار بااهمیت است. اکثر معلمان پایه دوم ابتدایی معتقدند که محتوای کتاب فارسی دوم دبستان مناسب دانش-آموزان این پایه نیست. در این پژوهش به منظور تعیین صحت این نظرات و بررسی تناسب سنی و پایه ای کتابفارسی خوانداری دوم دبستان از روش خوانایی مکلافلین استفاده شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص شد کهمحتوای کتاب فارسی مذکور از لحاظ سطح سنی و سطح کلاسی مناسب نبوده و سطح سنی و کلاسی محاسبهشده با سن و پایه دانشآموزان 7 سال اختلاف دارد.

لینک کمکی