فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب فارسي خوانداري اول دبستان براساس عوامل خلاقيت گيلفورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب فارسي خوانداري اول دبستان براساس عوامل خلاقيت گيلفورد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف اساسی این تحقیق بررسی میزان برخوردار کتاب فارسی خوانداری اول دبستان ازمولفه های خلاقیتگیلفورد است. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- پیمایشی ازنوع تحلیل محتو ا وکاربردها می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل بخش اول کتاب فارسی (بخش نگاره ها) می باشد. ابزار این تحقیق فرم تحلیلمحتوای محقق ساخته باتوجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد است که تنها دوعامل تفکر همگرا وواگرادراین پژوهش لحاظ شده است. برای تحلیل محتوای کتاب درسی فارسی خوانداری پایه اول ازیک طرحکدگذاری استفاده شده است. این کاردرسه مرحله انجام شده است.درمرحله اول محتوای کتاب به سه بخش متن ,پرسش ها وفعالیت ها وتصاویر تقسیم شده، درمرحله دوم کلیهواحدها درتمامی قسمت ها با طبقه موردنظر ازنظر شاخص تفکرهمگرا وواگرای گیلفورد مطابقت داده شدهودرجداول مربوطه ثبت شده ، درمرحله سوم واحدهایی که درسطح بالای عوامل خلاقیت گیلفورد قرارداشتندشناسایی وشمارش شده اند. ودرنهایت باتوجه به یافته ها درکتاب درسی فارسی خوانداری اول دبستان تاکیدبیش ازحد برتفکرهمگرا وبه تفکر واگرا درحد ضعیفی توجه شده است وبین دوسطح ازخلاقیت گیلفورد تعاملمناسبی وجود ندارد وبایستی دراین زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.

لینک کمکی