فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتب علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس تکنيک ويليام رومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتب علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس تکنيک ويليام رومي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی، بر اساس تکنیک ویلیام رومی است. روشپژوهش تحلیل محتوای کمی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و ضریب درگیری تکنیکویلیام رومی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کتب علوم تجربی پایه اول تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی 96-1395 می باشد و به جهت محدود بودن حجم جامعه و بررسی دقیق محتوا، نیازی به نمونه گیری نبود. واحد تحلیل، صفحاتکتاب شامل متون، تصاویر و پرسش ها است که در مجموع 589 صفحه می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن استکه در بین متون شش پایه، پایه اول با ضریب درگیری 1.265 بیشترین محتوای فعال و بعد از آن پایه های دوم و ششم باضریب درگیری به ترتیب 1.247 و 0.432 متون فعال دوره ابتدایی هستندو متون پایه های سوم، چهارم و پنجم نیز بهصورت غیرفعال ارایه شده است. تصاویر هر شش پایه، با ضریب درگیری کمتر از 0.4 به صورت غیر فعال ارایه شده است.پرسش های کتاب تماما به صورت غیر فعال با ضریب درگیری بالای 1.5 ارایه شده است.

لینک کمکی