فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دوره دبستان برحسب سازه سواد رسانه اي وآسيب هاي فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دوره دبستان برحسب سازه سواد رسانه اي وآسيب هاي فضاي مجازي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به لحاظ اهمیت کتب درسی و به سبب نقش آنها در تسهیل امر یادگیری، در این پژوهش محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعیدبستان، از نظر پرداختن به سازه سواد رسانه ای و آسیب های فضای مجازی و مولفه های آن، به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار پژوهش دارای 9 مولفه اصلی و 7 مولفه فرعی است. جامعه آماری شامل 4 جلد کتاب مطالعات اجتماعی ازپایه سوم تا ششم می باشد و از کار فهرست وارسی در این پژوهش استفاده شده است. باتوجه به یافته های حاصل از فهرست هایتحلیل محتوا در پژوهش حاضر ، می توان چنین نتیجه گرفت که کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشتر به سازه سواد رسانه ایو پایه پنجم به سازه آسیب های اجتماعی توجه نموده اند. پایه چهارم در زمینه سواد رسانه ای نسبت به سایر پایه ها ضعیف عملکرده است. در مورد سازه آسیب های اجتماعی ، پایه چهارم و ششم به طور نسبی و پایه سوم به شدت ضعیف عمل کرده است.

لینک کمکی