فایل PowerPoint (اسلاید ها) تربيت اخلاقي درقرآن با تاکيد برادب درگفتارورفتار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تربيت اخلاقي درقرآن با تاکيد برادب درگفتارورفتار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تربیت اخلاقی با ادب درگفتاروادب دررفتارحاصل می شودوقتی انسان از تربیت اخلاقی برخوردار شود بهتعبیرقرآن حسن خلق پیدامی کند. این پژوهش بااستنادبه آیات قرآن و منابع موجود بارویکرد توصیفی- تحلیلی موردمطالعه قرار گرفت هدف این پژوهش یافتن پاسخ به این سوالات که مفهوم شناسی تربیت ،اخلاق وتادیب وتربیت اخلاقی چیست کدام مولفه های تربیت اخلاقی درقرآن موردتاکید قرارگرفته است مولفه های تربیتاخلاقی باچه روشهایی به اعمال ورفتار درانسان تبدیل می شود قرآن چه توصیه هایی درباره مولفه های تربیتاخلاقی ارایه می کند مورد بررسی قرار می گیرد.مولفه های آن شامل ادب درگفتاروادب دررفتار درقرآن است کهدراین پژوهش آیاتی که مضامین تربیت اخلاقی ازآن استنباط می شودموردمطالعه قرارگرفت تحلیل آیات قرآنبیانگراین است که ادب درگفتارورفتار باروشهای متفاوت ومتنوع براساس موقعیتهای اقتضایی درقرآن ذکرشدهاست که شامل گفتارمستدل ومحکم، محبت آمیز ومهربانانه، پسندیده ومطلوب، واضح ورسا، بزرگوارانهوکریمانه، خوب ونیکو وقابل فهم، آهسته و امیدوارانه، ارزشمند و ماندگارمی باشد وادب دررفتار شامل انتقادسازندهدربحث هاعلمی،انتخاب بهترین روش عمل، رفتارتوام بامدارا، رفتارعذرخواهانه مناسب وبه موقع، صداقت دررفتار، رفتارمتواضعانه با استاد وشاگرد، رفتار متواضعانه هنگام ورودبه مکانی، رفتارمودبانه باپدر و مادر،رفتارقدرشناسانه ،پرهیزازگفتاروکردار بیهوده است که درتحقیق هریک ازآیات ذکرشده سپس بعداز ترجمه موردتحلیل قرار گرفته است.

لینک کمکی